Výzkumné oblasti IP DKRVO řešené v letech 2019–2023

Institucionální výzkum Národního památkového ústavu byl pro období let 2019–2023 rozvržen do 12 výzkumných oblastí a 31 dílčích cílů vymezených Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace NPÚ na léta 2019–2023. Výzkumné oblasti kontinuálně navazovaly na předchozí institucionální výzkum a současně zohledňovaly aktuální vědeckovýzkumné potřeby organizace.

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace NPÚ na léta 2019–2023

Výzkumná oblast

Garant/garantka výzkumné oblasti

 

od roku 2019 od roku 2020 od roku 2021  od roku 2022 od roku 2023
I. Archeologie PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. PhDr. Jarmila Čiháková      
II. Dějiny památkové péče v českých zemích Mgr. Jakub Bachtík Mgr. Jana Pařízková Čevonová, Ph.D.      
III. Industriální dědictví Mgr. Michaela Ryšková        
IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu Ing. Dagmar Michoinová     Ing. Veronika Burianová Ing. Petr Kuneš, Ph.D.
V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání PhDr. Martina Indrová Mgr. Jana Tichá     Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
VI. Moderní architektura 20. století Ing. arch. Naděžda Goryczková        
VII. Movité památky PhDr. Alena Černá PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.      
VIII. Nemovité památky PhDr. Vladislav Razím        
IX. Památkový urbanismus Ing. arch. Alena Krusová        
X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost Mgr. Martin Gaži        
XI. Tematické průzkumy Mgr. Petr Skalický   Mgr. Anežka Mikulcová, Ph.D.    
XII. Tvorba metodik pro správu památkového fondu PhDr. Miloš Kadlec        

V roce 2024 vyhodnotilo Ministerstvo kultury jako poskytovatel institucionální podpory plnění Koncepce za celé pětileté období prostřednictvím Rady ministra kultury pro výzkum (RMKPV) a konstatovalo, že NPÚ splnil stanovené cíle celkově nadprůměrně. Jako silné stránky NPÚ jako výzkumné organizace poskytovatel ocenil především konsolidovaný výzkum v oboru památkové vědy s mnoha přesahy do jiných oborů, pokrok v internacionalizaci výzkumu a rychlou reakci na nové společenské výzvy. Plnění Koncepce bylo z odborného hlediska hodnoceno bez výhrad. Celkově bylo plnění Koncepce za období 2019–2023 hodnoceno poskytovatelem stupněm A – vynikající plnění koncepce.


Výzkumná oblast Archeologie je zaměřena na odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních...

Výzkumná oblast je zaměřena na poznání a reflexi dějin oboru památkové péče v mezinárodním kontextu se zvláštním zřetelem k českým zemím.

Výzkumná oblast Industriální dědictví je zaměřena na průmyslové obory a klíčové industriální lokality, které zůstaly dosud stranou systematické...

Výzkumná oblast Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu je zaměřena na hlubší poznání hodnot, skladby a dalších materiálově...

Výzkumná oblast Památkový urbanismus je zaměřena na prohlubování poznání kulturního dědictví, památkový urbanismus, tj. utváření sídel včetně...

Výzkumná oblast Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání je zaměřena na vytvoření koncepcí rozvoje aktivit formálního i...

Výzkumná oblast Moderní architektura 20. století je zaměřena na průzkum, dokumentace, zhodnocení a evidenci architektury 20. století ve vybraných lokalitách a...

Výzkumná oblast Movité památky je obecně zaměřena na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví, převážně ve správě NPÚ, ale i...

Výzkumná oblast Nemovité památky v ČR je zaměřena na systematický záchranný výzkum nejohroženějších druhů památek. Obsahem výzkumu je výběr...

Výzkumná oblast je obecně zaměřena na přípravu, realizaci a prezentaci výsledků výzkumu a vývoje NPÚ odborné i poučené laické veřejnosti. Oblast je...

Výzkumná oblast Tematické průzkumy je zaměřena na specifické skupiny výtvarných památek v konkrétních regionech ČR, nahlížené v kontextu analogických...

Výzkumná oblast Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti je zaměřena na tvorbu komplexní metodiky na...