Joseph Hardtmuth, architekt knížat z Liechtensteinu

Podrobné informace

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

399

ISBN:

978-80-87967-33-1

catalog Tištěná verze

950 Kč

skladem

Koupit

950 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Po třech desetiletích od vydání souborné publikace Gustava Wilhelma Joseph Hardtmuth 1758–1816, Architekt und Erfinder vychází aktualizovaný korpus díla architekta, známého širší veřejnosti především jako autora řady staveb Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě a vynálezce tužky. Cílem kolektivu autorů bylo jednak revidovat a doplnit seznam Hardtmuthových staveb, ale také detailněji popsat okolnosti jejich vzniku v kontextu služby liechtensteinského architekta.

Kniha je rozdělena do tří částí. První je věnována životu Josepha Hardtmutha a dotýká se i jeho vynálezů a rozvoje podnikatelských aktivit. Tématem obsáhlejší druhé části je organizace liechtensteinského stavebního podnikání na přelomu 18. a 19. století. Podrobně jsou popsány tehdejší změny ve správě stavebních záležitostí, které formovaly organizační strukturu a řízení voluptuárních a hospodářských staveb a určovaly povinnosti a kompetence knížecích zaměstnanců stavebního oboru. Jedná se o dosud nezpracované téma, jemuž se zatím nevěnovala náležitá pozornost, ačkoli jeho hlubší znalost je zásadní pro správné interpretace liechtensteinských staveb. Součástí jsou také medailony architektů a inženýrů, kteří u Liechtensteinů působili souběžně s Josephem Hardtmuthem, a samotných stavebníků, Hardtmuthových zaměstnavatelů, knížete Aloise I. Josefa (1759–1805) a Jana I. Josefa (1760–1836). Poslední částí knihy je vedle uměleckohistorického zhodnocení Hardtmuthova díla zejména katalog připsaných staveb, čítající 77 položek. Jeho členění vychází z dobové kategorizace staveb, rozdělovaných do tří základních skupin: na knížecí domy a voluptuár, patronátní stavby a hospodářské stavby. Závěrem je představena trojice technických inovací Josepha Hardtmutha, které byly přímo spojené s liechtensteinským stavebnictvím.

Texty předkládají řadu nových podstatných zjištění, které vychází z důkladné rešerše archivních pramenů. Prezentovány jsou všechny dosud známé Hardtmuthovy plány z fondů Moravského zemského archivu v Brně a knížecích liechtensteinských sbírek u nás i v zahraničí. Doprovází je množství dobového obrazového materiálu, znázorňujícího nejen samotné stavby, ale ilustrujícího i pestrost tehdejšího architektonického prostředí.

Monografie vznikla v rámci výzkumného projektu Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (kód DG18P02OVV003) financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).
Obsah:

Předmluva

 • Joseph Hardtmuth
 • Liechtensteinské stavebnictví
 • Liechtensteinští architekti a inženýři konce 18. a začátku 19. století
 • Stavebníci
 • Joseph Hardtmuth architekt
 • Příloha: Korespondence Josepha Hardtmutha a knížete Jana I. Josefa z Liechtensteinu týkající se odchodu architekta ze služby
 • Katalog 
 • Knížecí domy a voluptuár
 • Patronátní stavby
 • Hospodářské stavby
 • Inovace ve stavebnictví

Doslov

Seznam archivních fondů

Seznam zkratek

Seznam použité literatury

Seznam vyobrazení

Summary

Obsah katalog

Knížecí domy a voluptuární stavby

Patronátní stavby

Hospodářské stavby

Inovace ve stavebnictví

 

 


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat